استارت آپ های بنده

مجموعه آکادمی جزوه یاب در سال 1399

استارت آپ جزوه یاب 1398

استارت آپ سوین هاست در سال 1393-1397

استارت آپ دیت هاکس - سال 1399